ŞARTLAR & KOŞULLAR

 

1- TANIMLAR

1.1. ‘Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti veya diğer bağlı ortaklıklardır.

1.2. ‘Alıcı’, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından siparişi kabul edilen kişi, firma veya şirket anlamına gelir.

1.3.‘Ürün’ sipariş formunda belirtilen ve Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından bu Satış Koşulları kapsamında alıcıya tedarik edilecek olan tüm malları, malzemeleri, ekipmanları ve verilecek olan servisler anlamına gelir.

1.4. ‘Sözleşme’ ürünlerin alımı ve satımı için sözleşme anlamına gelir. 

1.5. Bu şartlara yapılacak olan her türlü Kanun veya Kanun hükümlerine dair atıflar bu kanunun ilgili tarihteki değişikliği, yeniden yürürlüğe girmesi veya genişletilmiş olmaları halinde de atıf olarak değerlendirilmiş olacaktır.

1.6. Bu şartların başlıkları sadece kolaylık amacı taşımaktadır ve yorumlarının bir etkisi yoktur.

 

2- TARAFLAR

2.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.:

2.2. Alıcı:

 

3-İHBAR, İHTAR, TEYİD VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

3.1. Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır.

3.2.Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak ihbar zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

4- KAPSAM VE SÜRE

4.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. ile ALICI arasındaki aksi yazılı olarak kararlaştırılmayan tüm ticari ilişki ve işlemler, bu sözleşme hükümlerine tabidir. Bu sözleşme taraflar arasında daha önce sözleşmelere bağlanan ve/veya sözleşme olmaksızın gerçekleşen tüm ticari ilişki ve işlemlere de uygulanır.

4.2. Bu sözleşme, taraflardan birisi tarafından gönderilen sözleşmenin feshine ilişkin ihbarın, muhataba ulaşmasına kadar geçerlidir. Ayrıca, ALICI’nın, herhangi bir borcunu gününde ödememesi ve/veya ALICI’ya HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ. tarafından keşide edilen poliçenin ademi kabul ve ademi tediyeden protesto edilmiş olması halinde, işbu sözleşme, hiçbir ihtar gerekmeksizin kendiliğinden feshedilmiş olacak ve HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’ ne, bakiye alacağını tahsil için, alıcı aleyhine yasal yollara başvurma hakkını bahşedecektir. Ancak, işbu sözleşme hükümleri, feshe rağmen, HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’nin alacağı ödeninceye kadar uygulanacaktır.

 

5-SATIŞ ESASLARI

5.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., Alıcı’nın siparişini yazılı olarak kabul etmedikçe ortada bir sözleşme olmayacaktır.

5.2. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe bu sözleşmede herhangi bir değişiklik veya ekleme bağlayıcı değildir.

5.3. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. ’nin çalışanları veya temsilcileri mallarla ilgili olarak herhangi bir temsilde bulunmaya yetkili değildir.

 

6-SİPARİŞLER VE TANIMLAMALAR 

6.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. malların tanımlanmasında, kalite performansını esas olarak etkilemeyecek, yürürlükteki güvenlik ve diğer yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak açısından veya Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin malları tedarik ettiği yerle ilgili olarak herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.2.Taraflar arasındaki, satışa konu emtianın, cinsi, kalitesi, miktarı, tutarı, ödeme şekli ve varsa özel şartlarını içeren sipariş belgeleri, özel bağlantı teklif belgeleri, sipariş mektupları, alıcı siparişi teyidi, faturalar ve yazılı özel anlaşmalar, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır. Söz konusu belgeler ile özel olarak düzenlenmeyen konularda, işbu sözleşme şartları geçerlidir.

6.3. Yazılı olarak Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından kabul edilmedikçe, sözleşmenin iptali sonucu Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin uğramış olacağı İş Gücü ve materyal kullanım maliyeti, zarar, masraflar ve harçlar dâhil tüm zararı karşılama şartı bulunmayan hiçbir sipariş Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından kabul edilmez.

6.4. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından kabul edilen siparişler ürünlerin teslimat koşullarına tabidir.

6.5. Tüm çizimler, fotoğraflar, illüstrasyonlar, performans verileri, boyut, ağırlık ve diğer teknik bilgi ve ürünlerin özellikleri, sözleşmenin şekli ve bağlayıcı bir parçası olmadan ve mümkün olduğu kadar gerçekçi değerleri taşıması inancıyla Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından verilir.

 

7- FİYAT

7.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, malların fiyatı Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Exworks fiyattır, fiyat teklif edilmemişse, malın teslim edildiği gündeki cari satış fiyatıdır.

7.2. Alıcının istediği ürünlerin sayısı ve niteliklerin değişmesi veya alıcının vermiş olduğu bilgilerden doğan sebeplerden dolayı Teslimat günü (günlerinin) değişimi, gecikmesi veya Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ne alıcı tarafından yetersiz ve eksik bilgi verilme nedenlerinden dolayı ücret artması halinde teslimat gününden önce herhangi bir zamanda bildirerek ücret artırma hakkını saklı tutar.

7.3. Yazılı olarak taraflar aksini kararlaştırmadıkça, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tüm fiyatları kendi yerinde teslim fiyatından verir, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. malları kendi müessesi dışında bir yerde vermeyi kabul ettiği durumlarda, Alıcı ulaşım, paketleme ve sigorta masraflarını üstlenir. Kargo bedelleri alıcı tarafından karşılanır. Sipariş formunda farklı bir kargo şirketi ile gönderilmesi belirtilmediği sürece Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderim yapar.

7.4. Yazılı olarak taraflar aksini kararlaştırmadıkça, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tüm ürünleri, ürünlerin niteliğine ve ulaşım şeklinin uygunluğuna göre paketler. Herhangi özel paketlemenin masrafı Alıcıya aittir.

7.5. Fiyata, mallara uygulanacak olan Katma Değer Vergisi ile birlikte diğer tüm vergi ve harçlar dâhil değildir, tüm bu vergiler alıcı tarafından ödenecektir.

 

8- ÖDEME

8.1. Alıcı ödemeyi fatura tarihinden itibaren en geç 30 gün sonra ödemelidir.

8.2.  Ödeme süresi sözleşmede bulunması gereken (zorunlu ) hüküm olacaktır.

8.3. Ödeme, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ne döviz cinsinden yapılabileceği gibi Türk Lirası cinsinden de yapılabilir ancak _______EUR satışa esas tutar olacağından ödemenin yapıldığı günkü T.C. Merkez Bankası satış kurundan hesaplanarak faturalanacaktır.

8.4. HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan satışların bedelleri, ALICI tarafından vadeli ödenecek ise HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’nin tayin ve tespit ettiği şekilde ALICI’nın teminata bağlanması halinde vadeli satış mümkündür.

8.5. Teminat olarak alınan kıymetlerin gerektirdiği masraflar esas itibariyle ALICI’ya aittir. HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.. uygun gördüğü takdirde bunların tamamını veya bir kısmını üstlenip üstlenmemekte serbesttir. ALICI’nın bu konuda herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

8.6. ALICI’nın gösterdiği teminatlar HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.. tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., ALICI’nın vereceği siparişleri kabul edip etmemekte serbesttir. ALICI’nın bu konuda herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

8.7. ALICI, borçlarına karşılık HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ..’nin yazılı kabulü ve vade farkı ayrıca hesaplanmak ve ödenmek üzere ve TTK’na göre düzenlemiş ve vergisi keşide eden tarafından ödenmiş çek ve/veya bonoları HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’ne ciro ederek verebilir. HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ., ALICI tarafından ciro edilen çeklerin postada veya bankada veya herhangi bir şekilde kaybından veya yok olmasından sorumlu tutulamaz.

8.8. ALICI tarafından, HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’ne verilen kambiyo senetlerinin gününde tahsil edilmemesi veya herhangi bir nedenle zayii halinde, bunların tutarı ile yapılan masrafları ve ödeme tarihine kadar yıllık %16 ve değişen oranlarda temerrüt faizi, HACH LANGE SU ANALİZ SİST. LTD. ŞTİ.’nin herhangi bir ihtarına gerek kalmadan, nakden ve def’aten ödenir.

8.9. Ödeme zamanında yapılmadığı takdirde, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., diğer haklarına halel gelmedikçe, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası’nın belirlediği yıllık %16 ve değişen oranlarda ticari avans faiz oranından ödenmemiş miktar ile orantılı olarak vade farkı uygulamak hakkına sahiptir. Bu miktar vade farkı faturası kesilerek alıcıya bildirilir. Alıcı bu sözleşmeden doğan bütün işlemlerde vade farkı uygulamasını kabul eder.

8.10. Bu sözleşme ya da diğer sözleşme uyarınca ödeme zamanı gelmiş veya talep edilmiş ödemeler için alıcı ödeme miktarını düşüremez veya ödememezlik yapamaz.

 

9- TESLİMAT

9.1. Gönderim veya teslimat ile ilgili olarak belirtilen günler iyi niyet kaidelerine uygun olarak verilir ve sadece tahmini olarak en yakın gündür.  Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. teslimatın herhangi bir sebepten dolayı gecikmesi ya da yapılamaması sonucu, doğrudan ya da dolaylı veya bu nedenden dolayı ortaya çıkacak olan kayıp veya zarardan doğan sorumluluğu kabul etmez.

9.2. Malların kayıp veya zarar riski teslimden sonra derhal alıcıya geçer.

9.3. Malların teslimatının gecikmesi durumu, alıcıya malları kabul etmeme ya da reddetme hakkını vermez. 

9.4. Alıcı, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. ve kendisi arasında kabul edilen teslimat gününde malları teslim almayı reddetmesi, geciktirmesi veya almaması halinde, malların teslimatı ile ilgili risk derhal alıcıya geçer. Alıcı, ayrıca malların depo edilmesinden doğan her türlü ücret ve masraflar ile birlikte taşımadan doğan ek ücretleri ödeyecektir.  Ürünleri müşteriye ait olarak saklayan Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., ALICI’ya  %0,5 malların değeri üzerinde masraf yüklemeye hak kazanır (malların saklanması süresi ile orantılı).

9.5. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. malları Hach Lange. Ltd. Şti’nin müessesi dışında bir yerde teslim etmeyi kabul ettiği takdirde, alıcı Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ni 5 gün içinde yazılı olarak ulaşım sırasında meydana gelen hasarlardan ve noksanlıklardan haberdar etmelidir. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. bu hükmün uygulanmaması halinde alıcının yapmış olduğu talepleri göz önünde bulundurmayacaktır.

 

10-HASAR 

10.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. mallarda hasarın teslimat aşamasından önce meydana geldiği konusunda ikna olması durumunda, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. kendi insiyatifine göre;

10.1.1. Hasarlı olan ürünü ya da ürünün hasarlı olan kısmını onarır ya da değiştirir veya

10.1.2. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. alıcıya, kendi takdir yetkisiyle belirleyeceği tutarla iade eder.

10.1.3. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin sorumluluğu yukarıdaki maddelerdeki 7.1. ve 7.2 de belirtilen tamir etme, değiştirme veya iade ile sınırlıdır.

 

11- GARANTİ VE SORUMLULUK

11.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., malların (sarf malzemeleri hariç) teslimat günü belirtilen niteliklerine uygun olduğunu ve gönderim tarihinden sonra, başlayacak olan 2 yıl süresince, üretimden kaynaklı fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı garanti eder. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., sağlanmış olan malın veya işçiliğin kusurlu olması halinde herhangi bir malı kendi inisiyatifinde satım bedelini iade veya satışa konu olan ürünü tamir eder veya değiştirir.

11.1.1. Kusur, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ne Türk Ticaret Kanunu 25/3 maddesinde belirtilen makul bir zaman içinde hatanın veya kusurun tespit edilmesinden sonra bildirilmelidir.

11.1.2. Kusurların olmasına adil ölçüde aşınma veya yıpranma, ihmal, hatalı veya yanlış kullanım sebebiyet vermemelidir. 

11.1.3. Alıcı malları Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu tavsiye ve açıklamalara sıkı sıkıya uygun olarak ve Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından yazılı veya sözlü olarak verilmiş olan kapasite limitleri veya diğer özelliklerine,  toleranslarına uygun olarak kullanmalıdır.

11.1.4. Maldaki herhangi bir kusur alıcı tarafından yapılmış olan çizimden, tasarımdan veya özgülemeden kaynaklanmamalıdır.

11.1.5 Malların toplam bedeli ödeme gününde ödenmiş olmalı ve 11.1.6.da belirtilen şartı taşımalıdır.

11.1.6 Alıcı Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ne makul ölçüde malları inceleme olanağı vererek bu inceleme sonucunda malların kusurlu olduğunu kabul etme imkânı tanımalıdır.

11.1.7. Malların dönmesinde, ulaşım Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. veya onun bayileri tarafından ödenir.

11.1.8. Teknisyenlerin ulaşım ve makul derecedeki harcamaları (konaklama, yemek, v.s.) masraflara dâhil edilir.

11.1.9. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. başkaları tarafından tamir edilen, hatalı olarak kurulan veya yanlış kullanılan ve bir şekilde zarar gören malları tamir etme veya değiştirmek zorunda olamayacaktır ve sökme, yeniden montaj veya yeniden kurulum masraflarından sorumlu olmayacaktır.

11.2. Hiçbir koşulda bu maddenin her türlü ihlali sonucu şikâyet edilen ürünler ile ilgili Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin alıcıya karşı sorumluluğu malın fiyatının üzerinde olamaz.

11.3. Bu koşullarda açıkça belirtilen haller dışında, herhangi bir malın belli bir amaç için kullanımı veya başka türlü bir durum için verilmiş olan tüm açık, zımni, yasal garanti ve şartları veya diğer kalite uygunluğu bu sözleşmeden hariç tutulmuştur.

11.4. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin ihmali nedeniyle bir kişinin ölümü ya da yaralanması hariç,  malların sağlanması, kullanımı veya alıcı tarafından tekrar satılması sırasında, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. alıcıya herhangi bir beyanından, zımni garantiden, şarttan veya diğer maddelerden veya Borçlar Kanunu’ndaki herhangi sorumluluktan veya sözleşmede açıkça belirtilen şartlardan veya dolaylı şekilde kaynaklanan zarardan (Mahrum kalınan kar veya diğer haller), masraftan, harcamalardan, her ne şekilde ortaya çıkmış dolaylı tazminattan (Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin, çalışanların, bayilerin veya diğerlerinin sebep olmuş olduğu dolaylı zarardan) bu sözleşmede açıkça belirtilmedikçe sorumlu olmayacaktır.

11.5. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., Harp, çatışma, dâhili kargaşa, işgal, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur direnişi, sel, gibi Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin ihtiyarında olmayan sebeplerle bu sözleşmeden ve bu sözleşmeye konu olan ürünlerle ilgili sorumluluklarının yerine getirilmemesi/ getirilememesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen kabul edilen sair mücbir sebep halleri, sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilemez ve Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin Alıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

12- TAZMİNAT

12.1. Alıcı bu sözleşmeden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmememe veya malın uygunsuz ve yanlış kullanımı veya alıcının belirttiği şekilde Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin malı kullanmasından kaynaklı nedenlerden doğan veya doğrudan, dolaylı zararları ( mahrum kalınan kar dâhil),  masrafları tazmin edecektir.

 

13-TELİF HAKLARI

13.1. Hach Lange Ltd’in sözleşme uyarınca alıcıya tedarik ettiği bütün teknik bilgiler, çizimler, raporlar, belgeler ve bilgiler Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’in mülkiyetindedir ve Hach Lange açıkça aynı durumda olan herhangi bir üçüncü taraf için bilgi verilmesine önceden izin vermedikçe, bu bilgiler kopya edilemez ve 3. bir kişiye gösterilemez.

 

14- PATENT HAKLARI

14.1. Hach Lange Ltd,  ürünlerin, var olan herhangi patent tasarım, diğer sınai haklar ve fikri mülkiyet hakları ihlal etmediğinin bilincindedir, ancak bu ihlalin olmadığına dair açıkça veya zımni olarak garanti veremez. Ancak, alıcı aleyhine böyle bir ihlalin olduğu yönünde itirazın olması veya davanın açılmış olmasında, alıcı patent veya tasarım veya diğer sınai ve fikri mülkiyet hakları hakkında Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’ni derhal haberdar etmelidir. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. masrafı kendisine ait olmak üzere kendi avukatları ile ortaya çıkan uyuşmazlığı takip edecektir.

 

15-FESİH

15. 1. İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde sözleşme hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. tarafından feshedilebilecektir.

Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti., aşağıdaki durumlarda diğer hak ve hukuksal yollarına halel gelmeden ve Alıcıya yazılı olarak bildirimde bulunarak, sözleşmenin tamamlanmayan kısmının veya alıcı ile olan diğer sözleşmeleri askıya alabilir veya iptal edebilir veya malların geçişini durdurabilir veya ön ödeme isteyebilir veya daha sonraki teslimatlar için sözleşme doğrultusunda güvence isteyebilir:

15.1.1. Alıcı Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. ile imzalamış oldukları sözleşme veya diğer sözleşmeden doğan sorumlulukları ihlal etmesi veya ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya, 

15.1.2. Alıcı, şirket veya kişi olarak alacaklılarıyla ihtiyari düzenlemeye girmesi veya şirket olarak kayyım heyetine tabi olması, iflas etmesi veya tasfiye haline girmesi halinde veya,

15.1.3. Sözleşme dışı üçüncü kişinin veya atanmış olan icra memurunun alıcının herhangi malını veya hissesini mülkiyetine alması veya,

15.1.4. Alıcının ticari hayatını sona erdirmesi veya sona erdirme tehdidinin olması veya,

15.1.5. Hach Lange Ltd Şti.nin bu olayların olabilme ihtimali olması için geçerli sebeplerinin olması ve Alıcıyı buna uygun olarak uyarması.

 

16- DEVİR VE TEMLİK

16.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. ’nin yazılı olarak açıkça izni olmadan alıcı sözleşmeyi veya sözleşmedeki bir hakkını üçüncü bir şahsa devredemez, temlik edemez veya devredeceğini veya temlik edeceğini bildiremez.

16.2. Alıcı işin bir kısmını başka Hach Lange şubesinden temin etmek istediği takdirde, Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin önceden yazılı iznini alacaktır.

 

17- PERFORMANS

17.1 Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti. bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını yetkilileri aracılığıyla gerçekleştirecektir.

 

18- FERAGAT

18.1. Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin bu sözleşmeden doğan bir hakkını uygulamamış olması bu hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez ve bu durum daha sonradan bu hakkını kullanmasını hiçbir şekilde etkilemez.

 

19- SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

19.1. Bu şartların herhangi bir hükmünün tamamı veya bir kısmının yetkili merci tarafından geçersiz veya yürütülemez olması halinde, diğer koşulların geçerliliği devam eder ve kalan hükümler bundan etkilenmez. 

 

20- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİMİ

20.1.Bu anlaşma ancak, tarafların yetkili mercilerince imzalanan ek sözleşme ile değiştirilebilir. Sürekli uygulamalar dahi, yazılı ve imzalı bir değişiklik yok ise, sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz ve bu tür uygulamalar dayanılarak herhangi bir hak iddia edilemez.

 

21- DELİL SÖZLEŞMESİ

21.1. Bu sözleşmeden kaynaklanan ya da sözleşme ile ilgili ihtilafların halinde, HUMK 287. maddesi gereğince Hach Lange Su Analiz Sist. Ltd. Şti.’nin defter, kayıt ve belgelerini münhasır delil olarak esas alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

22- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

22.1. İşbu sözleşmenin varlığı, geçerliliği, ifa edilmesi, ihlal edilmesi veya feshedilmesi ile ilgili işbu sözleşmeden veya tadillerinden veya eklerinden kaynaklanan tüm ihtilaflar veya taleplerde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

23- UYUMLULUK

23.1. İşbu Sözleşmede başka türlü belirtilmedikçe, gerekli herhangi bir ihracat veya ithalat lisansının alınmasından Alıcı sorumludur.

23.2. Hach Lange, işbu Sözleşmenin hükümleri altında teslim edilen bütün Ürünlerin uygulanabilir bütün yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak üretileceğini ve tedarik edileceğini belirtmektedir.

23.3. Alıcı, ABD’nin, AB’nin ve uygun yargı yetkisine sahip başka bir ülkenin uygulanabilir ihracat kontrol yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere bütün Ürünlerin kurulumuna, kullanımına veya ihracat ve ithalatına uygulanabilir bütün yasalara ve yönetmeliklere uyacak ve bütün Ürünlerin ve buna göre teslim edilen teknolojinin bir sonraki ihracatı, yeniden ihracatı, transferi ve kullanımı ile bağlantılı gerekli bütün lisansları alacaktır.

23.4. Alıcı, herhangi bir Hach Lange ürününü veya teknolojisini nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların ya da füzelerin tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kullanımını veya stoklanmasını içeren faaliyetlerde kullanım için satmayacak, transfer etmeyecek, ihraç etmeyecek veya yeniden ihraç etmeyecek ve Hach Lange ürünlerini veya teknolojisini bu silahlarla ilgili faaliyetlerde bulunan herhangi bir tesiste kullanmayacaktır.

23.5. Alıcı, değişik ABD’nin Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanununu (“FCPA”) içeren fakat bununla sınırlı olmayan, Alıcı’nın işbu Sözleşme ile bağlantılı iş faaliyetlerine uygulanabilir yolsuzluğa, rüşvetçiliğe, gaspa, suiistimale veya benzeri hususlara karşıtlık ile ilgili bütün yerel, ulusal ve yargı yetkileri ile ilgili diğer yasalara uyacaktır. Alıcı, Alıcı’nın işbu Sözleşme ile ilgili faaliyetleri ile ilgili olarak, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından herhangi bir devlet görevlisine, devlet çalışanına ya da devletin, siyasi partinin, siyasi parti mensubunun veya herhangi bir devlet memurluğu veya siyasi parti mensupluğu adayının kısmen sahip olduğu herhangi bir şirketin çalışanına, bu kuruluşları veya kişileri Alıcı veya Hach için uygunsuz bir iş avantajı sağlamak üzere etkilerini veya nüfuzlarını kullanmaları için ikna etmek üzere veyahut da bir iş veya uygunsuz çıkar elde etmek için başka türlü kamusal veya ticari rüşvet amacı taşıyan ya da gasp, rüşvetçilik ya da başka bir kanunsuz veya uygunsuz araç şeklinde kabul edilen herhangi bir para ödemesinin veya değerli bir şey sunulmasının vaat edilmeyeceğini kabul etmektedir.